دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی joint density function

joint density function
تابع چگالی توأم ، تابع چگای توأم
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی joint density function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی