دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی euclidean function

euclidean function
تابع اقلیدسی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی euclidean function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی