دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع نامنفی

تابع نامنفی
non negative function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع نامنفی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ