دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای توزیع t2 غیر مرکزی

توزیع t2 غیر مرکزی
non central t2 distribution
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی توزیع t2 غیر مرکزی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ