دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی non increasing function

non increasing function
تابع غیر افزایشی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی non increasing function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی