دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای گزاره نما ، تابع گزاره نما

گزاره نما ، تابع گزاره نما
proportional function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی گزاره نما ، تابع گزاره نما و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ