دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی strictly monotone function

strictly monotone function
تابع اکیدا یکنوا
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی strictly monotone function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی