دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع قله ای

تابع قله ای
peaked function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع قله ای و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ