دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع دلتای ناوردا

تابع دلتای ناوردا
invariant delta function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع دلتای ناوردا و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ