دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع ساختار

تابع ساختار
structure function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع ساختار و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ
<