دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع هم ارز

تابع هم ارز
aeq function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع هم ارز و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ