دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی mean residual life function

mean residual life function
تابع میانگین مانده عمر
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی mean residual life function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی