دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی right differentiable function

right differentiable function
تابع راست ، مشتق پذیر
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی right differentiable function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی