دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع همانی

تابع همانی
identical function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع همانی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ