دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع وبر ، تابع وِبِر

تابع وبر ، تابع وِبِر
weber function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع وبر ، تابع وِبِر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ