دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تکینی تابع مختلط

تکینی تابع مختلط
singularity of a complex function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تکینی تابع مختلط و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ