دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع ممیّز(آمار) ، تابع تشخیص ، تابع ممیز

تابع ممیّز(آمار) ، تابع تشخیص ، تابع ممیز
discriminant function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع ممیّز(آمار) ، تابع تشخیص ، تابع ممیز و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ