دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای جفتی یک تابع

جفتی یک تابع
parity of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی جفتی یک تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ