دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع بقا

تابع بقا
Survival Function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع بقا و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ