دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی additive function

additive function
تابع جمع پذیر ، تابع اضافی ، تابع جمعی هر تابع f که جمع را حفظ کند یعنی f(x+y)f(x)+f(y ، تابع جمعی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی additive function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی