دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی Fundamental Finsler function

Fundamental Finsler function
تابع اساسی فینسلر
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی Fundamental Finsler function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی