دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع رشد

تابع رشد
growth function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع رشد و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ