دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع تاثیر

تابع تاثیر
influence function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع تاثیر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ