دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی dimension function

dimension function
تابع بعد
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی dimension function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی