دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تعریف یک تابع

تعریف یک تابع
definition of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تعریف یک تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ