دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع چند به چند ، تابع چند ارزشی ، تابع نامعین

تابع چند به چند ، تابع چند ارزشی ، تابع نامعین
many to many function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع چند به چند ، تابع چند ارزشی ، تابع نامعین و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ