دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع علامت ، تابع نشانه

تابع علامت ، تابع نشانه
signum function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع علامت ، تابع نشانه و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ