دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع قویاً اندازه‌پذیر ، تابع قوی اندازه پذیر

تابع قویاً اندازه‌پذیر ، تابع قوی اندازه پذیر
strongly measurable function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع قویاً اندازه‌پذیر ، تابع قوی اندازه پذیر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ