دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع راست-پیوسته

تابع راست-پیوسته
right continuous function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع راست-پیوسته و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ