دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع پایین نیم پیوسته

تابع پایین نیم پیوسته
lower semicontinuous function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع پایین نیم پیوسته و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ