دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای بیان تحلیلی تابع توزیع

بیان تحلیلی تابع توزیع
analytical presentation of distribution function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی بیان تحلیلی تابع توزیع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ