دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع مرکب ، تابع تولید

تابع مرکب ، تابع تولید
product function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع مرکب ، تابع تولید و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ