دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای خم تغییرات تابع

خم تغییرات تابع
curve of variations of function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی خم تغییرات تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ