دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع صحیح گویا

تابع صحیح گویا
rational integer function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع صحیح گویا و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ