دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی double valued function

double valued function
تابع دو مقداری
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی double valued function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی