دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی strictly monotonic function

strictly monotonic function
تابع یکنوای اکید ، تابع اکیداً یکنوا ، تابع اکیدا یکنواخت
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی strictly monotonic function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی