دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای خانواده شبه‌نرمال تابع تحلیلی

خانواده شبه‌نرمال تابع تحلیلی
quasinormal family of analytic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی خانواده شبه‌نرمال تابع تحلیلی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ