دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع تغییر وضعیت

تابع تغییر وضعیت
transition function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع تغییر وضعیت و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ