دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای حوزه ی (تعریف) تابع

حوزه ی (تعریف) تابع
domain of definition of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی حوزه ی (تعریف) تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ