دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای ویژه تابع ، تابع ویژه ، تابع مشخصه ، تابع خاص

ویژه تابع ، تابع ویژه ، تابع مشخصه ، تابع خاص
eigen function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی ویژه تابع ، تابع ویژه ، تابع مشخصه ، تابع خاص و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ