دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی real function

real function
تابع حقیقی ، تابع راستین
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی real function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی