دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع حد پایین

تابع حد پایین
lower limit function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع حد پایین و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ