دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع انتگرال پذیر

تابع انتگرال پذیر
integrable function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع انتگرال پذیر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ