دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع نشانگر

تابع نشانگر
totient function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع نشانگر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ