دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی proportional function

proportional function
گزاره نما ، تابع گزاره نما
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی proportional function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی