دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تغییرات تابع ، تغییرات توابع

تغییرات تابع ، تغییرات توابع
variations of function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تغییرات تابع ، تغییرات توابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ