دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع یک تابع

تابع یک تابع
function of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع یک تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ