دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای محمل تابع ، محل یک تابع

محمل تابع ، محل یک تابع
carrier of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی محمل تابع ، محل یک تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ