دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع چگالی مشروط ، تابع چگالی شرطی

تابع چگالی مشروط ، تابع چگالی شرطی
conditional density function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع چگالی مشروط ، تابع چگالی شرطی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ