دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی direct limit theorem of characteristic function

direct limit theorem of characteristic function
قضیه ی حدّی مستقیم تابع مشخّصه ، قضیه ی حدی مستقیم تابع مشخصه
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی direct limit theorem of characteristic function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی